OBSŁUGA PRAWNA – DORADZTWO ADMINISTRACYJNE

Zakres świadczonych usług obejmuje klasyczną  obsługę prawną, jak  i interdyscyplinarne usługi doradczo – konsultingowe oraz szkoleniowe w ramach tworzonych zespołów specjalistów w  zależności od wielkości i rodzaju zleconego do realizacji zadania.

Szczegółowy zakres usług:

OBSŁUGA PRAWNA

Prawo cywilne

 •   Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 •   Rozwody, spadki, podział majątku, zniesienie współwłasności
 •   Roszczenia z umów cywilnoprawnych

Prawo gospodarcze i korporacyjne

 •  Sporządzanie umów handlowych dla przedsiębiorców
 •  Obsługa spółek: doradztwo, zmiany w KRS, uchwały, zgromadzenia wspólników

Postępowanie upadłościowe i naprawcze

 • Opracowanie wniosku o upadłość: konsumenci i przedsiębiorcy
 • Postępowanie naprawcze dla zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorców

Prawo spółdzielcze

 • Sporządzanie i opiniowanie uchwał oraz aktów wewnętrznych spółdzielni
 • Rejestracja spółdzielni

Postępowanie egzekucyjne

 • Ochrona prawna dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego

Prawo pracy

 • Ochrona prawna roszczeń pracowniczych
 • Sporządzanie i opiniowanie umów o prace i regulaminów wynagradzania

Zastępstwo procesowe

DORADZTWO ADMINISTRACYJNE

Ochrona środowiska

 • Doradztwo i poradnictwo prawne w zakresie aspektów środowiskowych w procesach inwestycyjnych i transakcyjnych,
 • Konsultacje społeczne,
 • Opracowanie raportów, planów i programów wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska – dla uzyskania określonych decyzji administracyjnych,

Zamówienia Publiczne i Inwestycje

 • Konsultacje w przygotowaniu postępowania,
 • Redagowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Badanie ofert, rozstrzygnięcia postępowania, dokumentowanie postępowań,
 • Przygotowywanie odwołań i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Doradztwo w zakresie prawnych uwarunkowań procesu budowlanego

Postępowanie administracyjne

 • Odwołania od decyzji;
 • Zażalenia na postanowienia administracyjne;
 • Skargi do sądu administracyjnego;
 • Reprezentacja stron postępowania na każdym etapie sprawy – w postępowaniu administracyjnym jak i sądowo-administracyjnym
 • Redagowanie pism, wniosków do organów administracji publicznej i instytucji społecznych

MEDIACJA

Postępowania mediacyjne  w sprawach:

 • Cywilnych – spory: spadkowe, wynikające z zawartych umów, dotyczące nieruchomości, w szczególności: związanych z współwłasnością i rozliczeniem  w tym zakresie oraz zniesienia współwłasności, nabyciem nieruchomości, służebności drogi koniecznej;
 • Gospodarczych – spory: wynikające z zawartych kontraktów, roszczenia związane z wadami towarów, pomiędzy wspólnikami, o naruszenie praw autorskich w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu ubezpieczeń;
 • Rodzinnych – spory: dotyczące warunków ekonomicznych rozstania małżonków  w związku z rozwodem, alimentów, podziału majątku, ustalenie zasad sprawowania wspólnej opieki nad dziećmi;

O mediacji

Czytaj więcej: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Postępowania mediacyjne w sprawach administracyjnych

Od 1 czerwca 2017 roku w postępowaniu administracyjnym istnieje możliwość załatwienia sprawy poprzez mediację przy udziale bezstronnego podmiotu – mediatora. Mediacja w postępowaniu administracyjnym może być przeprowadzona w każdym przypadku, o ile charakter sprawy na to pozwala i może mieć istotne znaczenie w szczególności w przypadku następujących rodzajów konfliktów rozwiązywanych w ramach postępowania administracyjnego:

 • w sprawach, w których występuje wielość stron,
 • w sprawach, w których może być zawarta ugoda,
 • w sprawach, w których organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania (organ będzie wówczas także stroną mediacji),
 • w sprawach, w których wniesiony został środek odwoławczy od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji (organ będzie wówczas stroną mediacji). w sprawach, w których wniesiony został środek odwoławczy od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji (organ będzie wówczas stroną mediacji).

Mediacja może być w szczególności prowadzona w sprawach z zakresu: prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, a także ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.