Zakres usług

OBSŁUGA PRAWNA – DORADZTWO ADMINISTRACYJNE – KONSULTING

Zakres świadczonych usług obejmuje klasyczną  obsługę prawną, jak  i  indywidualne  lub kompleksowe, interdyscyplinarne usługi doradczo – konsultingowe w ramach tworzonych zespołów specjalistów, przede wszystkim w obszarze ochrony środowiska i zamówień publicznych,  w  zależności od wielkości i rodzaju zleconego do realizacji zadania.
Szczegółowy zakres usług:

OBSŁUGA PRAWNA

Prawo cywilne

 •   Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 •   Rozwody, spadki, podział majątku, zniesienie współwłasności
 •   Roszczenia z umów cywilnoprawnych
 •   Ochrona dłużnika przed wierzycielami

Prawo gospodarcze i korporacyjne

 •  Sporządzanie umów handlowych dla przedsiębiorców
 •  Zabezpieczanie transakcji handlowych
 •  Rejestracja i likwidacja spółek prawa handlowego
 •  Przekształcanie działalności gospodarczej w spółki prawa handlowego
 •  Obsługa spółek: doradztwo, zmiany w KRS, uchwały, zgromadzenia wspólników

Postępowanie upadłościowe i naprawcze

 • Opracowanie wniosku o upadłość: konsumenci i przedsiębiorcy
 • Postępowanie naprawcze dla zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorców

Prawo spółdzielcze

 • Sporządzanie i opiniowanie uchwał oraz aktów wewnętrznych spółdzielni
 • Rejestracja spółdzielni
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółdzielnię
 • Ochrona przed eksmisją

Postępowanie egzekucyjne

 • Ochrona prawna dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego

Prawo pracy

 • Ochrona prawna roszczeń pracowniczych
 • Sporządzanie i opiniowanie umów o prace i regulaminów wynagradzania
 • Egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Ochrona danych osobowych

Zastępstwo procesowe

 • Reprezentowanie klienta przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej i samorządowej
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy w sporach sądowych i pozasądowych

DORADZTWO ADMINISTRACYJNE I KONSULTING

Ochrona środowiska

 • Doradztwo i poradnictwo prawne w zakresie aspektów środowiskowych w procesach inwestycyjnych i transakcyjnych,
 • Konsultacje społeczne,
 • Opracowanie raportów, planów i programów wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska – dla uzyskania określonych decyzji administracyjnych,
 • ochrona przyrody,
 • polityka rolno – środowiskowa

Zamówienia Publiczne

 • Konsultacje w przygotowaniu postępowania,
 • Redagowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Badanie ofert, rozstrzygnięcia postępowania, dokumentowanie postępowań,
 • Przygotowywanie odwołań i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Postępowanie administracyjne

 • Odwołania od decyzji;
 • Zażalenia na postanowienia administracyjne;
 • Skargi do sądu administracyjnego;
 • Reprezentacja stron postępowania na każdym etapie sprawy – w postępowaniu administracyjnym jak i sądowo-administracyjnym
 • Redagowanie pism, wniosków do organów administracji publicznej i instytucji społecznych

ANALIZA FINANSOWA

 • Badanie prawidłowości gospodarki finansowej oraz opracowanie i analiza procedur obowiązujących w jednostkach administracji samorządowej.
 • Opracowanie i analiza procedur i regulaminów obowiązujących w jednostkach administracji samorządowej.

MEDIACJA

Postępowania mediacyjne  w sprawach:

 • Cywilnych – spory: spadkowe, wynikające z zawartych umów, dotyczące nieruchomości, w szczególności: związanych z współwłasnością i rozliczeniem  w tym zakresie oraz zniesienia współwłasności, nabyciem nieruchomości, służebności drogi koniecznej;
 • Gospodarczych – spory: wynikające z zawartych kontraktów, roszczenia związane z wadami towarów, pomiędzy wspólnikami, o naruszenie praw autorskich w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu ubezpieczeń;
 • Rodzinnych – spory: dotyczące warunków ekonomicznych rozstania małżonków  w związku z rozwodem, alimentów, podziału majątku, ustalenie zasad sprawowania wspólnej opieki nad dziećmi;
 • Pracowniczych – spory: dotyczące odszkodowań, sposobu rozwiązania stosunku pracy, zmiany warunków pracy, wynagrodzeń, mobbingu, dyskryminacji;
 • Społecznych -  rozwiązywanie konfliktów wynikających z ingerencji inwestycyjnej w lokalne środowisko.

Ponadto doradztwo w zakresie:

 • wskazania prawnych możliwości rozwiązywania sporów,
 • przygotowania projektów ugód  i porozumień,
 • innych  czynności związanych z polubownym  rozwiązywaniem  sporów;

O mediacji

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów. Strony, które pozostają w konflikcie mogą zwrócić się do osoby bezstronnej i nie zaangażowanej w konflikt – Mediatora.  Mediacje są alternatywnym sposobem załatwianie spraw spornych w stosunku do postępowania sądowego. Mediator to osoba zaufania publicznego, która towarzyszy stronom w konflikcie w drodze do porozumienia.

Mediator nie reprezentuje żadnej ze stron, lecz aktywnie uczestniczy w  procesie komunikacji między stronami i  przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia prowadzi do wypracowania uzgodnień najbardziej korzystnych dla stron – uczestników mediacji. Mediator  zobowiązany jest do zachowania tajemnicy z przebiegu mediacji.

Mediacja jest dobrowolna – strony muszą wyrazić zgodę na wzięcie w niej udziału bez względu na to, czy odbywa się w skutek zawartej umowy o mediację czy skierowania sądu.  Ugoda zawarta przed Mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej.

Postępowania mediacyjne kierują się zasadą: dobrowolności uczestniczenia w mediacji i możliwość rezygnacji z udziału na każdym etapie postępowania; poufności w zakresie przebiegu mediacji; bezstronność i neutralności mediatora; informowania stron o zasadach mediacji.

Czytaj więcej: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

USŁUGI TECHNICZNO – EKONOMICZNE

 • Konsultacje, przygotowanie i rozliczanie wniosków o przyznanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej i funduszu ochrony środowiska,
 • Usługi projektowe,
 • Ocena stanu technicznego budynków,
 • Diagnostyka środowiskowa,
 • Kosztorysowanie inwestycji,
 • Doradztwo techniczne i ekonomiczne w zakresie inwestowania w energetykę odnawialną.