Zakres usług

OBSŁUGA PRAWNA – DORADZTWO ADMINISTRACYJNE – KONSULTING

Zakres świadczonych usług obejmuje klasyczną  obsługę prawną, jak  i interdyscyplinarne usługi doradczo – konsultingowe oraz szkoleniowe w ramach tworzonych zespołów specjalistów w  zależności od wielkości i rodzaju zleconego do realizacji zadania.

Szczegółowy zakres usług:

OBSŁUGA PRAWNA

Prawo cywilne

 •   Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 •   Rozwody, spadki, podział majątku, zniesienie współwłasności
 •   Roszczenia z umów cywilnoprawnych

Prawo gospodarcze i korporacyjne

 •  Sporządzanie umów handlowych dla przedsiębiorców
 •  Obsługa spółek: doradztwo, zmiany w KRS, uchwały, zgromadzenia wspólników

Postępowanie upadłościowe i naprawcze

 • Opracowanie wniosku o upadłość: konsumenci i przedsiębiorcy
 • Postępowanie naprawcze dla zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorców

Prawo spółdzielcze

 • Sporządzanie i opiniowanie uchwał oraz aktów wewnętrznych spółdzielni
 • Rejestracja spółdzielni

Postępowanie egzekucyjne

 • Ochrona prawna dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego

Prawo pracy

 • Ochrona prawna roszczeń pracowniczych
 • Sporządzanie i opiniowanie umów o prace i regulaminów wynagradzania

Zastępstwo procesowe

DORADZTWO ADMINISTRACYJNE I KONSULTING

Ochrona środowiska

 • Doradztwo i poradnictwo prawne w zakresie aspektów środowiskowych w procesach inwestycyjnych i transakcyjnych,
 • Konsultacje społeczne,
 • Opracowanie raportów, planów i programów wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska – dla uzyskania określonych decyzji administracyjnych,

Zamówienia Publiczne

 • Konsultacje w przygotowaniu postępowania,
 • Redagowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Badanie ofert, rozstrzygnięcia postępowania, dokumentowanie postępowań,
 • Przygotowywanie odwołań i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Postępowanie administracyjne

 • Odwołania od decyzji;
 • Zażalenia na postanowienia administracyjne;
 • Skargi do sądu administracyjnego;
 • Reprezentacja stron postępowania na każdym etapie sprawy – w postępowaniu administracyjnym jak i sądowo-administracyjnym
 • Redagowanie pism, wniosków do organów administracji publicznej i instytucji społecznych

ANALIZA FINANSOWA

 • Badanie prawidłowości gospodarki finansowej oraz opracowanie i analiza procedur obowiązujących w jednostkach administracji samorządowej.
 • Opracowanie i analiza procedur i regulaminów obowiązujących w jednostkach administracji samorządowej.

MEDIACJA

Postępowania mediacyjne  w sprawach:

 • Cywilnych – spory: spadkowe, wynikające z zawartych umów, dotyczące nieruchomości, w szczególności: związanych z współwłasnością i rozliczeniem  w tym zakresie oraz zniesienia współwłasności, nabyciem nieruchomości, służebności drogi koniecznej;
 • Gospodarczych – spory: wynikające z zawartych kontraktów, roszczenia związane z wadami towarów, pomiędzy wspólnikami, o naruszenie praw autorskich w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu ubezpieczeń;
 • Rodzinnych – spory: dotyczące warunków ekonomicznych rozstania małżonków  w związku z rozwodem, alimentów, podziału majątku, ustalenie zasad sprawowania wspólnej opieki nad dziećmi;
 • Pracowniczych – spory: dotyczące odszkodowań, sposobu rozwiązania stosunku pracy, zmiany warunków pracy, wynagrodzeń, mobbingu, dyskryminacji;
 • Społecznych -  rozwiązywanie konfliktów wynikających z ingerencji inwestycyjnej w lokalne środowisko.

Ponadto doradztwo w zakresie:

 • wskazania prawnych możliwości rozwiązywania sporów,
 • przygotowania projektów ugód  i porozumień,
 • innych  czynności związanych z polubownym  rozwiązywaniem  sporów;

O mediacji

Czytaj więcej: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Doradztwo, konsulting i szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych – w tym:

 • przeprowadzenie audytu zgodności wraz z raportem pokontrolnym i zaleceniami,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,
 • wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych – analiza ryzyka i konieczności ich zgłoszenia,
 • przeprowadzanie regularnych audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawianie raportów pokontrolnych i rekomendacji,
 • opracowanie opinii w zakresie ochrony danych osobowych,
 • wsparcie w przygotowaniu klauzul, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowych,
 • wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • rozpatrywanie skarg osób fizycznych związanych z ochroną ich danych osobowych,
 • dokumentowanie i zgłaszanie ewentualnych naruszeń danych osobowych do odpowiednich organów,
 • badanie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych
 • zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w organizacji w związku z ochroną danych osobowych.