Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Edukacyjno Ekologiczne „Zrównoważony Rozwój” z siedzibą w Szczycie k/Kutna powstało w maju 2013 roku.

Założyli je nauczyciele, pedagodzy, prawnicy, ekolodzy, lokalni społecznicy, których pasją jest działalność edukacyjno – kulturalna, ochrona środowiska oraz budowanie zgody między ludźmi – zrównoważony rozwój.
Misją Stowarzyszenia jest promowanie  szeroko rozumianej ochrony środowiska i edukacji ekologicznej  oraz mediacji jako alternatywnego do Sądu sposobu rozwiązywania sporów dla potencjalnych stron/uczestników postępowań sądowych.
Stowarzyszenie propaguje zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej. Uczestniczy w dialogu na styku trzech płaszczyzn: pomiędzy inwestorami, organami administracji a lokalnymi społecznościami – zgodnie z zasadą  salus publica suprema lex esto.
Reprezentuje lokalne społeczności w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji ingerujących w środowisko.
Stowarzyszenie prowadzi listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych zgłoszonych do Sądów Okręgowych i współpracuje z prawnikami i mediatorami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego w Łodzi, pod numerem KRS: 0000462543.
NIP: 775-264-53-06;
REGON: 101619566.

Zarząd  Stowarzyszenia:

  1. Krzysztof Szymański – Prezes Zarządu,
  2. Kazimierz, Jan Traczyk – Wiceprezes Zarządu,
  3. Jakub Maciejewski – Skarbnik Zarządu.

Adres korespondencyjny Stowarzyszenia:
Krzysztof Szymański
ul. Staszica 10a lok. 26
99-300 Kutno,
Tel. 606 487029