O Kancelarii

Realizując zasadę kompleksowości i interdyscyplinarności  usług – dedykujemy usługi szkoleniowe, doradcze oraz konsultingowe w obszarze prawno – administracyjnym, skierowane do instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych, w szczególności w następującym zakresie:

  • Ochrona środowiska – doradztwo i poradnictwo prawne w zakresie aspektów środowiskowych w procesach inwestycyjnych, opracowanie raportów, planów i programów wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska  – dla uzyskania określonych decyzji administracyjnych
  • Zamówienia publiczne – obsługa postępowań o udzielanie zamówień publicznych
  • Ochrona danych osobowych – zarządzanie w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
  • Mediacje – postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych i gospodarczych
  • Finanse – badanie prawidłowości oraz opracowanie i analiza procedur gospodarki finansowej obowiązujących w jednostkach administracji samorządowej
  • Obsługa prawna prawo cywilne, rodzinne, gospodarcze
  • Szkolenia – prowadzenie szkoleń z obszarów tematycznych będących przedmiotem usług Kancelarii

Zakres usług obejmuje również reprezentację stron w postępowaniu administracyjnym oraz cywilnym